Termes et conditions
Danneels NV richt zich enkel tot personen, bedrijven, wederverkopers, instellingen en zelfstandigen die de aangekochte producten uitsluitend in het kader van hun beroepsbekwaamheid gebruiken. Danneels NV verkoopt niet aan particulieren. Elke bestelling bij Danneels NV, hoe dan ook overgemaakt (schriftelijk, e-mail, fax, telefonisch, ...) is onderworpen aan huidige algemene voorwaarden.
 
1 – REGISTRATIE EN BEVESTIGING VAN DE BESTELLING
 
1.1. Navigeren op de site
De klant kan op de site kennis nemen van de diverse producten die Danneels NV te koop aanbiedt. De klant kan vrij navigeren op de diverse pagina’s van de site, zonder uit dien hoofde enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.
 
1.2. Registratie van een bestelling
De klant kan pas een bestelling plaatsen door zich eerst te identificeren via zijn e-mailadres en paswoord dat hij vooraf reeds via « Nieuwe registratie » heeft gecreëerd. De klant dient het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te tikken, zoals zijn naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, BTW-nummer en beroepsactiviteit. De klant dient bovendien zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord dat hij zelf kiest. De klant moet dit wachtwoord opgeven om zich naderhand op de site te identificeren. De klant wordt er uitdrukkelijk van in kennis gesteld, en aanvaardt, dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Indien de klant een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje « In het winkelmandje » te klikken of op het icoontje. De klant heeft op elk moment de mogelijkheid om:
  • een overzicht van de door hem geselecteerde producten te krijgen door te klikken op het icoontje « Winkelmandje »,
  • eventuele fouten bij het bestellen te corrigeren; de correctie is echter niet meer mogelijk eens de klant de bestelling effectief heeft geplaatst (nadien kunnen er nog altijd aanpassingen gebeuren indien deze schriftelijk werden aangevraagd),
  • de selectie van producten te beëindigen en deze producten te bestellen door te klikken op « Afrekenen ».
Indien het leveringsadres niet hetzelfde is als het facturatieadres kan deze via volgende stappen worden aangepast: De klant surft naar zijn winkelmandje. Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens: de soort, hoeveelheid en prijs van de door de klant gekozen producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling. Nu klikt de klant op « Afrekenen »! Hier krijgt hij de mogelijkheid om alle nodige gegevens van het leveringsadres te noteren.

Orders ontvangen voor 11u30 vertrekken in principe nog diezelfde dag.
 
1.3. Definitieve bevestiging van de bestelling
Van het moment dat de klant in het besteloverzicht op « Bestelling plaatsen » klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De klant kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren via de website (enkel via schriftelijk vraag). De klant wordt dan als koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van Danneels NV, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Danneels NV.
 
1.4. Bevestiging van de bestelling
Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door Danneels NV verstuurd, uiterlijk bij levering van de producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling door de klant werd opgegeven. In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de partijen werd gesloten. De factuur die aan de klant geadresseerd zal worden bij levering van het pakket zal dus de producten, alsook de eventuele verzendkosten van de bestelling omvatten.
 
2 – TECHNISCHE KENMERKEN
De technische details en specificaties van de producten staan vermeld in de leveranciercatalogi. De productomschrijvingen, dewelke Danneels NV gebruikt in de webshop, vloeien voort uit deze technische details en specificaties. De leveranciers behouden zich echter het recht om deze details op om het even welk moment aan te passen. In dit laatste geval wordt de klant van de eventuele wijzigingen op de hoogte gebracht doordat Danneels NV haar productomschrijvingen op de webshop corrigeert. Of indien een bestelling in desbetreffende artikel, zal de klant persoonlijk op de hoogte worden gebracht.
 
3 – VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN UITVOERING VAN BESTELLING
3.1. Voorbehoud van eigendom
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de facturen kunnen onze verdere leveringen onderbroken worden zonder voorafgaande verwittiging. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige vereffening van het factuurbedrag in hoofdsom, verhogingsbeding, intresten en kosten.
 
3.2. Uitvoering van bestelling
De goederen worden vervoerd op risico van de klant zelfs indien ze franco geleverd worden. Vervoerskosten zijn ten laste van de geadresseerde tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Levering « franco aan huis » dient begrepen te worden als franco op de vrachtwagen voor het magazijn van de geadresseerde, dit in één keer en op één adres. Bestellingen worden behandeld onder voorbehoud van beschikbare voorraad. Danneels NV verbindt zich ertoe ieder besteld product te leveren binnen de aangegeven termijn. De leveringstermijnen worden slechts als aanwijzing opgegeven en houden geen formele verbintenis in. Dit alles geldt behoudens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingende aard.
 
4 – PRIJS
De geldende prijzen, vermeld in onze webshop, zijn exclusief BTW (tenzij anders aangegeven). Ze zijn gewaarborgd onder voorbehoud van wijziging als gevolg van een drukfout of fouten die voortvloeien uit aanpassingen aan onze website. Onze prijsoffertes en pro forma facturen vallen onder dezelfde voorwaarden.
 
5 – BETAALVOORWAARDEN
Nieuwe klanten worden voor het aanmaken van een klantencode gescreend via onze boekhouding.
Als nieuwe klant, bij Danneels NV, dienen de eerste 3 bestellingen voor het gehele orderbedrag vooruit te worden betaald. U zal op voorhand worden gecontacteerd door een van onze medewerkers die u het correcte bedrag zal doorgeven. Daarna zijn volgende afspraken van toepassing! Onze facturen zijn betaalbaar te Brugge, contant binnen 8 dagen, datum factuur met korting van 1 %, of op de vervaldag, uiterlijk 1 maand na factuurdatum netto. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvernieuwing noch afwijking van deze clausule mee. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de facturen kunnen onze verdere leveringen onderbroken worden zonder voorafgaande verwittiging. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest teweeg van 12%. Eveneens is in geval van niet-betaling van een factuur op haar vervaldag volgende schadevergoeding verschuldigd en dit van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling – ongeacht factuurbedrag: 15% Deze schadevergoeding zal evenwel nooit lager zijn dan € 125 en geldt onverminderd alle verdere innings- en gedingskosten.
 
6 – PRODUCTEN
De producten die door Danneels NV aangeboden worden, beantwoorden aan de geldende Belgische en Europese normen en wetgeving. Danneels NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die voorkomen omdat de aankoper de producten misbruikt of omdat de producten in de handen van kinderen of onverantwoordelijke personen terechtkomen. Danneels NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud die op gebonden websites verschijnt en die toegankelijk is via een link vanuit onze website.
 
7 – KLACHT – TERUGZENDING
Onze verkopen worden afgesloten tegen vaste rekening. Geleverde goederen kunnen niet teruggenomen worden zonder ons voorafgaand akkoord. De terugnamekosten zijn ten laste van de klant tenzij ze het gevolg zijn van een vergissing van onze diensten. Klachten dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering overgemaakt te worden om in aanmerking te komen.
 
8 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER INZAKE PERSOONLIJKE GEGEVENS
Het beheer van de persoonlijke gegevens van de klant door Danneels NV , Dirk Martensstraat 8, 8200 BRUGGE, RPR: BRUGGE ondernemingsnummer: BTW BE 0439.587.667, verantwoordelijke voor de verwerking, heeft als doel: de aanvaarding en behandeling van de bestelling, realisatie van statistieken en testen, een globaal beheer van de klantenrelaties en commerciële informatieverstrekking i.v.m. productpromoties. De klant heeft te allen tijde het recht om deze gegevens te wijzigen. Hiervoor dient hij schriftelijk contact op te nemen met de klantendienst of een e-mail te sturen (info@danneelsnv.be). De klant kan deze ook wijzigen door zich in te loggen bij « Klanten login » en dan op « Uw profiel aanpassen » te klikken. De gegevens die verzameld worden mogen gebruikt worden in het kader van de commerciële activiteit Danneels NV.
 
8.1. Persoonlijke gegevens
Het verstrekken van persoonlijke informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht, aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen. De klant heeft recht tot toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.
 
8.2. Cookies
De site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de klant wordt opgeslagen. Cookies hebben tot doel vorige bezoeken van de klant aan de site te signaleren. Ze worden door Danneels NV bovendien gebruikt om de aan de klant voorgestelde dienst te verpersoonlijken. Bovendien verzamelt onze site door de geactiveerde software van uw computer, bij elk bezoek gegevens betreffende de datum, de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek alsook het informatica adres van uw computer, de toegangverlener, de zoekmotor en de links die aan de basis liggen van dit bezoek. Deze gegevens laten ons toe de werking van onze site te verbeteren. Het staat de klant vrij zijn computer voor cookies te blokkeren door zijn webbrowser daartoe in te stellen. In dat geval heeft de klant niet langer de mogelijkheid om de dienst die Danneels NV via de site aanbiedt, te verpersoonlijken.
 
8.3. Webbanners
Bepaalde webpagina’s van de site bevatten soms elektronische afbeeldingen of webbanners, waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld. Deze webbanners kunnen door bepaalde van onze partners worden gebruikt, met name om de doelmatigheid van bepaalde campagnes te meten en te verbeteren. De inlichtingen die via deze banners worden verkregen, maken het alleen mogelijk statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina’s van de site, teneinde de gebruikers van de site beter te bedienen.
 
8.4. Gebruik van e-mail
Zodra uw bedrijf bij ons klant is geworden, kunnen wij u commerciële aanbiedingen waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn, toesturen via alle kanalen waaronder ook outlook. Bij het versturen van mails plaatsen we de identiteit, Danneels NV of de commerciële aard van onze aanbieding duidelijk in het onderwerp van het bericht dat in outlook verschijnt. Onderaan de pagina kan u door een eenvoudige klik gebruik maken van het recht u uit te schrijven uit deze mogelijkheid.
 
9 – INTELLECTUELE EIGENDOM
Danneels NV verleent klanten uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegang tot de webdienst www.danneelsnv.be. Danneels NV behoudt het volledige en exclusieve eigendomsrecht van de verschillende gegevens die in het kader van de huidige overeenkomst overgedragen worden, op basis van de wet van 31 augustus 1998 inzake de juridische bescherming van databanken (wet die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 in Belgisch recht omzet). Alle zowel visueel als sonoor gebruikte merknamen, teksten, commentaren, naslagwerken, illustraties en afbeeldingen die op de site Danneels NV worden weergegeven zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord. Ze zijn het volledige eigendom van Danneels NV en zijn partners, leveranciers. Iedere reproductie of kopie, geheel of gedeeltelijk, wordt beschouwd als vervalsing en kan een burgerlijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid tot gevolg hebben. Het volledig of gedeeltelijk kopiëren van de catalogus van Danneels NV is strikt verboden. Hoewel Danneels NV de grootste zorg heeft besteed aan het creëren en realiseren van haar site, kan ze niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden. Danneels NV kan de meegedeelde informatie ten alle tijden wijzigen zonder enige voorafgaande kennisgeving. Danneels NV zal alle inspanningen leveren om virussen te voorkomen. De site van Danneels NV bevat links naar andere sites. Danneels NV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor virussen. Danneels NV behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden ten alle tijde aan te passen en/of aan te vullen zonder enige voorafgaande kennisgeving.
 
10 – TOEPASBARE WET EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing van deze voorwaarden en/of de uitvoering van de ontwikkelingsdienst, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd. Al onze prijzen worden in euro aangegeven en zijn exclusief BTW. Onze prijzen en aanbiedingen zijn bestemd voor professionelen. Eventuele bijdragen zoals Recupel, Auvibel, Reprobel en BEBAT worden afzonderlijk op de factuur vermeld. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Heeft u nog vragen of wenst u extra informatie? Contacteer ons op 050/31 09 09 of info@danneelsnv.be
To Top
Danneels Trading bv • Dirk Martensstraat 8 B-8200 Bruges T +32 (0)50 31 09 09 F +32 (0)50 31 98 08 info@danneelstrading.beTVA BE 0439.587.667