• Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen

 • Afspraak maken in de toonzaal
Wenst u bijkomende inlichtingen te ontvangen?
Gelieve vrijblijvend onderstaand formulier in te vullen en rekening te houden met de verplichte velden (*)


Privacybeleid
Danneels Trading bv spant zich in om in overeenstemming te handelen met de bepalingen van de toepasselijke Belgische en Europese privacy wetgeving, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Gelieve ons privacy beleid door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze verschillende producten en diensten. Dit privacy beleid is van toepassing op al onze klanten en prospecten, sollicitanten, (kandidaat) leveranciers, aanvragers van voorstel tot advies of prijsopgave en op alle bezoekers en gebruikers van onze website(s), onze aanwezigheid op sociale media en van onze (eventuele) mobiele applicaties.
Door bij ons prijs of advies aan te vragen, door deze websites, sociale media of (eventuele) mobiele applicaties te gebruiken, door gebruik te maken van de producten en diensten aangeboden door Danneels Trading bv en door deel te nemen aan onze acties, door bij ons te solliciteren, door bij ons te (willen) leveren, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Danneels Trading bv persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Als u bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen kan het gebeuren dat Danneels Trading bv uw verzoek niet kan afhandelen.

1. De verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking is Danneels Trading bv, Dirk Martensstraat 8, 8200 Brugge met ondernemingsnummer BE 0778.766.181 (hierna ‘Danneels Trading bv’).

2. Veiligheid
Danneels Trading bv spant zich in om technische en organisatorische maatregelen te treffen om: de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.
Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt Danneels Trading bv onder meer encryptie van de communicatie tussen de server van onze websites en uw computer voor bepaalde gegevens.
Het aantal personeelsleden dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en enkel en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

3. Verzameling van Gegevens
Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna “Gegevens”).
Uw Gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, onder andere wanneer:
 • u zich laat registreren via een Danneels Trading bv login,
 • u een (online) formulier invult,
 • u deelneemt aan een wedstrijd of actie georganiseerd door Danneels Trading bv, al dan niet online,
 • gebruik maakt van onze diensten en producten, al dan niet online,
 • een bestelling wordt gevalideerd en verstuurd,
 • u zich abonneert op een nieuwsbrief,
 • u vrijwillig uw CV doorstuurt,
 • u vrijwillig uw business card overhandigt,
 • u tijdens beurzen e.d. vrijwillig uw gegevens nalaat,
 • u deelneemt aan enquêtes,
Danneels Trading bv kan uw Gegevens rechtstreeks inzamelen, of via derden verkrijgen voor zover u hiertoe uw toestemming heeft gegeven.
Danneels Trading bv, verzamelt volgende categorieën van Gegevens:
 • administratieve gegevens en contactgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Bv.: naam, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, e-mailadres, …
 • Gegevens over uw aankopen of leveringen en Gegevens aangeleverd door het gebruik of aanbieden van onze of uw producten en diensten. Bijvoorbeeld: de aankopen of verkopen die u heeft gedaan, via welk kanaal u uw aankopen of verkopen verricht, … Wij gebruiken deze Gegevens onder meer om u als klant een gepersonaliseerde service te bieden.
 • Gegevens aangeleverd door derden.
 • Bepaalde technische Gegevens: bijvoorbeeld: IP-adres, lokalisatiegegevens, …
4. Verwerking van Gegevens
Danneels Trading bv kan uw Gegevens voor volgende doeleinden verwerken:
 1. Het aanbieden of afnemen van producten en diensten en het optimaliseren en verbeteren van de door ons aangeboden of afgenomen diensten.

  Om die reden kan het zijn dat Danneels Trading bv uw Gegevens verwerkt om zijn aanbod of afname van producten en diensten te analyseren, te evalueren en te verbeteren.

  We kunnen uw Gegevens gebruiken om u te informeren over onze nieuwste producten, diensten, speciale aanbiedingen, nieuwsbrief of gepersonaliseerde aanbiedingen waarvan wij denken dat u hier in geïnteresseerd zou kunnen zijn. Indien u via elektronische communicatie op de hoogte wenst gehouden te worden van onze aanbiedingen, nieuwsbrieven en producten en diensten of indien u gepersonaliseerde aanbiedingen wenst te ontvangen kan u hier uw toestemming voor geven. Indien u dergelijke communicaties niet meer wenst te ontvangen kan u eveneens op ieder ogenblik uw toestemming intrekken door contact op te nemen met ons. Onze contactgegevens kan u hieronder terugvinden.
 2. Het opzetten, onderhouden, ondersteunen en beheer van de producten en diensten waarvan u gebruik maakt of die u aanlevert en voor het in orde stellen van de administratie die hieraan verbonden is, bv. het leveren van uw bestelling, …
   
 3. De creatie en het beheer van uw Danneels Trading bv Login.

  Deze Gegevens kunnen tevens gebruikt worden om de navigatie op onze websites tussen de verschillende producten, diensten, online-acties te vergemakkelijken door het voorafgaandelijk invullen van uw persoonsgegevens (naam, voornaam, mailadres, …).
 4. Het realiseren van studies en statistieken.

  We kunnen uw Gegevens bijvoorbeeld anonimiseren en verder gebruiken om statistieken en rapporten te genereren aangaande het gebruik of afname van  diensten, de verkoop of afname van producten en het verloop van acties en wedstrijden.
   
 5. Het respecteren van onze wettelijke verplichtingen.

  In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde persoonlijke Gegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties. Denk hier bij bijvoorbeeld aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

  In het kader van bovenvermelde verwerkingen kan Danneels Trading bv u contacteren, bv. om u te informeren over haar producten en diensten, voor haar facturatie en voor administratieve doeleinden. U kan op diverse manieren door Danneels Trading bv gecontacteerd worden, o.a per mail, per post, via sociale media, …
Als u niet meer wenst gecontacteerd te worden door Danneels Trading bv voor commerciële of reclamedoeleinden, kunt u ons deze beslissing meedelen op het volgende adres:
Danneels Trading bv
Dirk Martensstraat 8
8200 Brugge
Tel: +32 (0)50 31 09 09
 
Mail: info@danneelstrading.be

Danneels Trading bv zal in geen enkel geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden, tenzij:
 • u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft;
 • in de gevallen die de wet bepaalt;
 • indien wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure; of op verzoek van wetgevend of gerechtelijke instanties.
 • leveranciers en onderaannemers waarop Danneels Trading bv beroep doet zoals ICT bedrijven voor onderhoud en beheer van onze websites, bedrijven die instaan voor aan huis leveringen van de door u bestelde producten, consultants, marketing bureaus, … teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Wij zien er op toe dat deze onderaannemers uw Gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren en niet kenbaar maken aan derden.
  We wensen hierbij te benadrukken dat bedrijven die behoren tot Danneels Trading bv niet beschouwd worden als derden, in zoverre zij de Gegevens verwerken in opdracht van Danneels Trading bv.
5. Uw rechten
 1. U heeft daarenboven steeds recht op toegang tot en inzage in uw Gegevens. Om toegang te verkrijgen tot uw Gegevens dient u een schriftelijke aanvraag te richten aan Danneels Trading bv op volgende wijze:
  - per email aan info@danneelstrading.be
  - schriftelijk naar volgend postadres: Danneels Trading bv - Klantendienst – Dirk Martensstraat 8 - 8200 Brugge;
 2. U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde Gegevens te laten verwijderen of recht te zetten. Teneinde deze rechten uit te oefenen kan u op volgende wijze contact met ons opnemen:
  - per email aan info@danneelstrading.be
  - schriftelijk naar volgend postadres: Danneels Trading bv - Klantendienst – Dirk Martensstraat 8 - 8200 Brugge;
 3. U heeft als klant het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van Gegevens in te trekken.  U kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons:
  - per email aan info@danneelstrading.be
  - schriftelijk naar volgend postadres: Danneels Trading bv - Klantendienst – Dirk Martensstraat 8 - 8200 Brugge;
 4. Bij de uitoefening van dit recht verzoeken wij u om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) u zich verzet of welke toestemming u wenst in te trekken.
  We wensen u er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw Gegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer gebruik kan maken van bepaalde diensten of producten door ons aangeboden.

  Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, vragen wij u om ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw Gegevens te voorkomen. Wij vragen u dan ook bij voorkeur om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. Deze kopie zal enkel en alleen door ons gebruikt worden om de door u gevraagde rechten uit te voeren.
   
 5. Voor uw volledigheid stellen wij u eveneens op de hoogte van uw recht om een klacht neer te leggen bij de privacy commissie (commission@privacycommission.be) indien Danneels Trading bv niet reageert op aanvraag tot toegang tot uw Gegevens of uw aanvraag weigert. Dit recht heeft u eveneens indien u van oordeel bent dat de door Danneels Trading bv uitgeoefende verwerking ongeoorloofd zou zijn.
6. Cookies en andere technologieën
Tijdens een bezoek aan onze websites kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
De eerste categorie van cookies zijn ‘First party cookies’, dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Deze bestaan bij Danneels Trading bv uit:
 • Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de websites en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de websites, inhoud van winkelkarretje, toegang tot persoonlijke gegevens, ...
   
 • Functionele cookies: maken het functioneren van de websites makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring.  Deze cookies moeten het mogelijk maken om gegevens te bewaren die uw ervaring op de site verbeteren. Bijvoorbeeld: taalkeuze, presentatievoorkeuren, overzicht geven van uw vorige aankopen, de door u ingevoerde zoekopdracht, …
   
 • Performante cookies: verzamelen gegevens van bezoekers om de websites te verbeteren. Bijvoorbeeld: bezoekers tellen, populaire webpagina’s oplijsten, het klikgedrag (bv. hoelang uw bezoek aan de websites duurt, welke pagina’s u heeft bezocht en wanneer, …), ...
De tweede categorie van cookies zijn ‘Third Party cookies’, dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden. Hieronder vallen:
 • Advertentie cookies: passen de advertenties aan op basis van uw surfgedrag, uw demografische en uw gebruikersgegevens. Zo kunnen we onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op uw interesses.
  Hieronder vallen onder andere ook de cookies van social media sites zoals Facebook, Twitter en Pinterest.
   
 • Cookies voor websites analyse: zijn voor statistische doeleinden teneinde de websites aan te passen aan de wensen en interesse van bezoekers en stellen ons in staat  na te gaan hoe vaak onze websites wordt bezocht, welke pagina’s problemen opleveren,… In dit kader maken wij gebruik van Google Analytics , Adobe Analytics, een websites analyse service die wordt aangeboden door Google Inc. en Adobe. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik wordt overgebracht naar Google en Adobe en worden door hen opgeslagen op hun servers, al dan niet in de Verenigde Staten, Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

  Deze cookie slaat onder andere volgende informatie op: welke pagina’s er bezocht worden, hoe lang zij op de websites blijven, hoe zij daar kwamen en wat zij aanklikken en in sommige gevallen uw IP adres, maar ook waar zij met muis hebben gescrold en geklikt. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
   
 • Sommige cookies kunnen door derde partijen worden geïnstalleerd, zoals onder andere Facebook, Twitter en Pinterest. In dit geval raden wij u aan om de privacy policies van deze derde partijen goed door te nemen en als nodig deze cookies uit te schakelen via de instellingen van uw browser.
Beheer van cookies

Indien u dit verkiest, kunt u onze cookies weigeren via de privacy instellingen van uw browser. Om dit te doen raden wij u aan om u te informeren op de support-sites van uw browser.
U kan het gebruik van uw cookies op een individuele of globale wijze beheren voor de sites die u bezoekt. U kan eveneens de cookies die reeds werden geïnstalleerd op uw computer of mobiel apparaat verwijderen.
Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze websites niet meer naar behoren functioneren..

7. Bewaartermijn

Danneels Trading bv bewaart uw Gegevens enkel zolang wij u er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacy beleid. In dit kader gebeurt er een jaarlijkse evaluatie door Danneels Trading bv. Uiteraard heeft u steeds het recht zich te beroepen op uw rechten zoals hierboven uitgelegd.

8. Risico’s verbonden aan gebruik internet en online applicaties en overige bepalingen

Het gebruik van onze websites, (eventuele) mobiele applicaties en online diensten en producten impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van het internet, meer bepaald wat betreft de technische prestaties, responstijd om informatie te raadplegen, op te vragen of te versturen, de risico’s van een onderbreking, en meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan alle verbindingen en overdrachten op het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en de risico’s van mogelijke virussen die op het netwerk circuleren.

Alle informatie door Danneels Trading bv verstrekt op onze websites, (eventuele) mobiele applicaties en online diensten en producten is enkel ter informatie. Danneels Trading bv probeert uiteraard deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk te houden, maar is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie en sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze informatie.

De inhoud en opmaak van deze websites, (eventuele) mobiele applicaties en online diensten en producten is beschermd door auteursrechten en andere eventuele intellectuele eigendomsrechten. Zij mag dan ook niet gereproduceerd, gewijzigd of op enig andere manier gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Danneels Trading bv.

Via onze websites, (eventuele) mobiele applicaties en online diensten en producten kan u toegang hebben tot websites, mobiele applicaties en online diensten en producten van derden. Danneels Trading bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, mobiele applicaties en online diensten en producten en sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van informatie gegeven op deze websites, mobiele applicaties en online diensten en producten.

Op geschillen met betrekking tot de toegang of het gebruik van onze websites, (eventuele) mobiele applicaties en online diensten en producten is het Belgische recht van toepassing.

9. Wijzigingen

Danneels Trading bv behoudt zich het recht haar privacy beleid te wijzigen. Dit beleid werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 18.05.2018.

Bedrijfsgegevens  Verantwoordelijke Verwerker:
Firmanaam: Danneels Trading bv
Maatschappelijke zetel:
Danneels Trading bv
Dirk Martensstraat 8
8200 Brugge
BE 0778.766.181

Websites:
www.danneelstrading.be
www.danneelsnv.be


Contact:
+32 (0)50 31 09 09
info@danneelstrading.be
To Top
Danneels Trading bv • Dirk Martensstraat 8 B-8200 BRUGGE T +32 (0)50 31 09 09 F +32 (0)50 31 98 08 info@danneelstrading.be BTW BE 0778.766.181